absolute delay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute delay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute delay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute delay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute delay

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    độ trễ tuyệt đối