absolute prices nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute prices nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute prices giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute prices.

Từ điển Anh Việt

  • Absolute prices

    (Econ) Giá tuyệt đối.

    + Giá đo bằng tiền ngược với với giá tương đối. Đó là giá của các hàng hoá, dịch vụ được biểu diễn trực tiếp dưới dạng số lượng của đơn vị tiền tệ. Xem Price