absolute base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute base

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cơ sở tuyệt đối