absolute basis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute basis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute basis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute basis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute basis

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cơ sở tuyệt đối