absolute number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute number

    * kỹ thuật

    số tuyệt đối