absolute desire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute desire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute desire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute desire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute desire

    * kinh tế

    nhu cầu tuyệt đối