absolute term nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute term nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute term giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute term.

Từ điển Anh Việt

  • absolute term

    (Tech) số hạng tuyệt đối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute term

    * kỹ thuật

    số hạng tuyệt đối