absolute ampere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute ampere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute ampere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute ampere.

Từ điển Anh Việt

 • absolute ampere

  (Tech) ampe tuyệt đối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absolute ampere

  * kỹ thuật

  tuyệt đối

  điện:

  ampe tuyệt đối