absolute time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute time

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thời gian tuyệt đối