absolute move nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute move nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute move giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute move.

Từ điển Anh Việt

  • absolute move

    (Tech) di chuyển tuyệt đối