absolute path nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute path nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute path giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute path.

Từ điển Anh Việt

  • absolute path

    (Tech) đường tuyệt đối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute path

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường dẫn tuyệt đối