absolute ohm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute ohm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute ohm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute ohm.

Từ điển Anh Việt

  • absolute ohm

    (Tech) ohm tuyệt đối