absolute unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute unit.

Từ điển Anh Việt

  • absolute unit

    (Tech) đơn vị tuyệt đối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute unit

    * kỹ thuật

    đơn vị

    đơn vị tuyệt đối