absolute yield nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute yield nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute yield giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute yield.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute yield

    * kinh tế

    sản lượng tuyệt đối