absolute conic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute conic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute conic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute conic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute conic

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    conic tuyệt đối