absolute income nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute income nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute income giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute income.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute income

    * kinh tế

    thu nhập tuyệt đối