absolute point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute point

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    điểm tuyệt đối