absolute limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute limit

    * kỹ thuật

    đơn vị tuyệt đối