absolute order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute order.

Từ điển Anh Việt

  • absolute order

    (Tech) thứ tự tuyệt đối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute order

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thứ tự tuyệt đối