absolute height nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute height nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute height giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute height.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute height

    * kỹ thuật

    độ cao tuyệt đối