absolute loader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute loader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute loader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute loader.

Từ điển Anh Việt

 • absolute loader

  (Tech) bộ nạp tuyệt đối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absolute loader

  * kỹ thuật

  bộ nạp tuyệt đối

  toán & tin:

  chương trình tải tuyệt đối