absolute space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute space.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • absolute space

    physical space independent of what occupies it

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).