absolute velocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute velocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute velocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute velocity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute velocity

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vận tốc tuyệt đối