absolute system (of units) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute system (of units) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute system (of units) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute system (of units).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute system (of units)

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hệ (đơn vị) tuyệt đối