absolute stability margin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute stability margin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute stability margin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute stability margin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute stability margin

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    biên ổn định tuyệt đối