absolute space-time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute space-time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute space-time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute space-time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute space-time

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    không-thời gian tuyệt đối