absolute scotoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute scotoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute scotoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute scotoma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute scotoma

    * kỹ thuật

    y học:

    điểm tối hoàn toàn, ám điểm hoàn toàn