absolute scarcity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute scarcity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute scarcity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute scarcity.

Từ điển Anh Việt

  • Absolute scarcity

    (Econ) Khan hiếm tuyệt đối .

    + Xem Scarcity