absolute pressure manometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute pressure manometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute pressure manometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute pressure manometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute pressure manometer

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    áp kế (áp suất) tuyệt đối