absolute parallax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute parallax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute parallax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute parallax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute parallax

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thị sai tuyệt đối