absolute maximum rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute maximum rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute maximum rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute maximum rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute maximum rate

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tỷ suất cực đại tuyệt đối