absolute maximum moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute maximum moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute maximum moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute maximum moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute maximum moment

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mômen tuyệt đối lớn nhất