absolute maximize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute maximize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute maximize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute maximize.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute maximize

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cực đại hoàn toàn

    cực đại tuyệt đối