absolute language nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute language nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute language giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute language.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute language

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ tuyệt đối