absolute geometry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute geometry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute geometry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute geometry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute geometry

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hình học tuyệt đối