absolute density nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute density nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute density giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute density.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute density

    * kỹ thuật

    tỷ trọng

    hóa học & vật liệu:

    mật độ tuyệt đối