absolute deformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute deformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute deformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute deformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute deformation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    biến dạng tuyệt đối