absolute cost of production nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute cost of production nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute cost of production giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute cost of production.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute cost of production

    * kinh tế

    phí tổn sản xuất tuyệt đối