absolute coordinate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute coordinate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute coordinate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute coordinate.

Từ điển Anh Việt

 • absolute coordinate

  (Tech) tọa độ tuyệt đối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absolute coordinate

  * kỹ thuật

  địa chỉ tuyệt đối

  toán & tin:

  tọa độ tuyệt đối