absolute command nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute command nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute command giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute command.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute command

    * kỹ thuật

    lệnh tuyệt đối