absolute calibration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute calibration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute calibration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute calibration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute calibration

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự định cỡ tuyệt đối