absolute azimuth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute azimuth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute azimuth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute azimuth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absolute azimuth

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phương vị tuyệt đối