absolute address variable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absolute address variable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absolute address variable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absolute address variable.

Từ điển Anh Việt

  • absolute address variable

    (Tech) biến số địa chỉ tuyệt đối