giảm trong Tiếng Anh là gì?

giảm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giảm

  to lessen; to reduce; to decrease

  giảm tuần làm việc 48 giờ xuống còn 40 giờ to reduce the working week from 48 to 40 hours

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giảm

  * verb

  to lessen; to reduce; to decrease

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giảm

  to decrease, cut down, reduce, lessen, drop, fall