giảm bớt trong Tiếng Anh là gì?

giảm bớt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm bớt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giảm bớt

  to cut down; to reduce; to diminish; to lessen

  giảm bớt quyền hành của ai to diminish someone's power

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giảm bớt

  Diminish, reduce

  Giảm bớt quyền hành: To diminish someone's power

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giảm bớt

  to lessen, reduce, lower