giảm thống trong Tiếng Anh là gì?

giảm thống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm thống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm thống

    (thuốc) sedative

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giảm thống

    sedative