giảm thiểu trong Tiếng Anh là gì?

giảm thiểu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm thiểu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm thiểu

    diminish; minimize

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giảm thiểu

    Diminish; minimize

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giảm thiểu

    to diminish, minimize, reduce