giảm xóc trong Tiếng Anh là gì?

giảm xóc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm xóc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm xóc

    shock absorber; buffer

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giảm xóc

    shock absorber, buffer