giảm miễn trong Tiếng Anh là gì?

giảm miễn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm miễn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm miễn

    free

    giảm miễn nợ release from debt