giảm cân trong Tiếng Anh là gì?

giảm cân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giảm cân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giảm cân

    to lose weight; to take off weight; to grow thin

    viên thuốc uống cho giảm cân slimming/diet pill

    câu lạc bộ tập luyện cho giảm cân slimming club

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giảm cân

    to lose weight